Η εταιρεία αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής.

Με την εφαρμογή των καταλληλότερων κάθε φορά μεθόδων και διεργασιών, επιτυγχάνει τελική ποιότητα νερού σύμφωνη με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η εμπειρία της εταιρείας σε έργα πόσιμου νερού τεκμηριώνεται από τα έργα που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει, με γνώμονα την ασφάλεια και την ποιότητα.

  • Caption Here

Επεξεργασία πόσιμου νερού

Πόσιμο νερό χαρακτηρίζεται το νερό που είναι καθαρό από φυσική, χημική, βιολογική και μικροβιολογική άποψη και μπορεί να καταναλώνεται ακίνδυνα. Ο καθαρισμός του πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, που στοχεύουν στην παραγωγή πόσιμου νερού, ασφαλούς για τους καταναλωτές και χωρίς να προκαλούνται προβλήματα διάβρωσης κατά τη χρήση του, καθώς και των δικτύων διανομής του. Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του τύπου και του βαθμού επεξεργασίας, στο νερό της υδροληψίας εξετάζονται οι φυσικές, χημικές, μικροβιολογικές και βιολογικές παράμετροι. Η ποιότητα του παραγόμενου νερού ελέγχεται και πάλι, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για χρήση, η οποία κρίνεται με βάση σύγχρονα πρότυπα ποιότητας για το πόσιμο νερό.
Αποσιδήρωση - Αμάκρυνση αμμωνίας - Απομαγγανίωση - Απομάκρυνση Αρσενικού
Η εταιρία μας έχει κατασκευάσει πληθώρα μονάδων απομάκρυνσης βαρέων μετάλλων από το πόσιμο νερό. Η μέθοδος που εφαρμόζεται για την απομάκρυνση σιδήρου, αμμωνίας και μαγγανίου από το νερό είναι μία απολύτως φυσική μέθοδος η οποία βασίζεται στην βιολογική διήθηση σε κλειστά ή ανοικτά φίλτρα, χωρίς χρήση χημικών, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μεθόδους επεξεργασίας. Για την απομάκρυνση αρσενικού χρησιμοποιούνται μέθοδοι είτε της χημικής οξείδωσης-κατακρίμνησης, είτε της φυσικο-χημικής προσρόφησης σε κατάλληλα επιλεγμένα πληρωτικά υλικά.
Θολότητα
Η εταιρία μας έχει κατασκευάσει έργα απομάκρυνσης των αιωρουμένων στερεών και των λοιπών ρύπων που είναι υπεύθυνοι για την θολότητα του νερού. Η μέθοδος επεξεργασίας βασίζεται στην ροή του νερού  μέσω κατάλληλα επιλεγμένων στρώσεων διηθητικών υλικών και την συγκράτηση των ρύπων στην επιφάνεια των κόκκων των υλικών αυτών. Όλες οι μονάδες είναι πλήρως αυτόματες και απαιτούν ελάχιστη επίβλεψη.