Τα συστήματα αποχέτευσης με Κενό είναι μηχανοποιημένα συστήματα για μεταφορά λυμάτων. Αντίθετα με την εκμετάλλευση της βαρύτητας που χρησιμοποιούν τα συμβατικά συστήματα συλλογής λυμάτων, τα συστήματα Κενού βασίζουν την λειτουργία τους στην δημιουργία υποπίεσης (κενού) αέρα στις σωληνώσεις για να δημιουργήσουν ροή. Η εφαρμογή της τεχνολογία του Κενού στην συλλογή λυμάτων έχει δοκιμασθεί με απόλυτη επιτυχία παγκοσμίως, και σήμερα υπάρχουν με αρκετές εκατοντάδες εγκατεστημένα συστήματα σε όλο τον κόσμο.

Ένα τυπικό Σύστημα Κενού αποτελείται από τα εξής μέρη:

 • Αντλιοστάσιο  ή  Αντλιοστάσια  Κενού:  Στο  Αντλιοστάσιο παράγεται  και διατηρείται συνεχώς Κενό, συγκεντρώνονται  τα λύματα  μέσω     του κεντρικού δικτύου Κενού,  και  στην συνέχεια αποβάλλονται  προς τον πλησιέστερο αποδέκτη (δίκτυο βαρύτητας  ή Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού).
 • Αγωγοί  (Δίκτυο)  Κενού:  Οι αγωγοί  κενού  τροφοδοτούν με  Κενό  τις  Βαλβίδες  Κενού  και μεταφέρουν τα λύματα.  Ένα τυπικό Δίκτυο αποτελείται από ένα η περισσότερους Κεντρικούς Κλάδους που καταλήγουν στα Αντλιοστάσια, και διακλαδώσεις αυτών προς όλα τα σημεία αναρρόφησης λυμάτων. Η μηκοτομή των δικτύων ακολουθεί την πριονωτή μορφή (sawtoothprofile) γεγονός το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερα μήκη μεταξύ ανυψώσεων και μεγαλύτερη συνολική ανύψωση λυμάτων.
 • Φρεάτια και  Βαλβίδες  Κενού:  Οι  Βαλβίδες  Κενού  τοποθετούνται σε φρεάτια συλλογής των λυμάτων και  λειτουργούν σαν  ‘’διεπιφάνεια’’, δηλαδή ως μεσολαβητής,  ανάμεσα στον αγωγό Κενού και τον ατμοσφαιρικό αέρα και των αγωγών βαρύτητας των σπιτιών.

Τα φρεάτια συλλογής των λυμάτων έχουν ειδική διαμόρφωση με διαχωριστικό διάφραγμα κα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο. Η βαλβίδα κενού τοποθετείται σε στεγανό θάλαμο που δεν έρχεται σε επαφή με τα λύματα.
Η Βαλβίδα Κενού ανοίγει αυτόματα όταν μια δεδομένη ποσότητα λυμάτων έχει συγκεντρωθεί στο φρεάτιο επιτρέποντας την είσοδο λυμάτων και της σωστής ποσότητας αέρα και μετά κλείνει. Η αναλογία αέρα-νερού κυμαίνεται από 2:1 έως 5:1.

Η Βαλβίδα Κενού λειτουργεί και ελέγχεται ‘’πνευματικά’’, μέσω της διαφορικής πίεσης. Στις πνευματικά ενεργοποιούμενες βαλβίδες η διαφορά πίεσης μεταξύ της τοπικής ατμοσφαιρικής πίεσης και της πίεσης του Κενού στα κατάντη της Βαλβίδας, την ενεργοποιεί αυτόματα και παρέχει την απαραίτητη ώθηση για τη μεταφορά του υγρού προς το Αντλιοστάσιο Κενού.

Η τεχνογνωσία της εταιρείας στα δίκτυα αναρρόφησης την καθιστά σε ηγετική θέση στην Ελλάδα, καθότι αποτέλεσε πρωτοπόρο στον τομέα αυτό και συνεχίζει τη δράση της σε αυτή την κατηγορία ειδικών έργων με απόλυτη επιτυχία και συνεχή παρακολούθηση νέων βελτιωμένων τεχνολογιών.

Συστήματα αποχέτευσης με Κενό

Eπιλογή αποχετευτικού συστήματος Κενού

Η επιλογή μεταξύ ενός αποχετευτικού συστήματος Κενού, βαρύτητας ή πίεσης είναι συνήθως προϊόν Τεχνικό-Οικονομικής  ανάλυσης Κόστους-Οφέλους. Σε εφαρμογές με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω προβλήματα το σύστημα Κενού είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένη λύση:

 • Επίπεδο έδαφος ή μη αρκετά ικανοποιητική κλίση εδάφους
 •  Υψηλός υδροφόρος ορίζοντας
 • Βραχώδες έδαφος
 • Ασταθές χώμα
 • Ευαίσθητο οικοσύστημα
 • Πλούσιο αρχαιολογικό υπέδαφος
 • Εμπόδια (ποταμάκια, χαντάκια, άλλες σωληνώσεις)
 • Περιοχές προφύλαξης υδροφόρου ορίζοντα
Περιοχές εφαρμογής

Ενδεικτικές περιοχές εφαρμογής της Μεθόδου είναι οι εξής :

 • Πόλεις και χωριά σε σχεδόν επίπεδες  περιοχές και σε περιοχές με υψηλή στάθμη νερού
 • Παραθαλάσσιες και Παραλίμνιες Περιοχές και Κοινότητες
 • Μαρίνες και Λιμάνια, όπου η κατασκευή δικτύων βαρύτητας δίπλα στην θάλασσα είναι δυσχερής και υψηλού κόστους λόγω της υψηλής στάθμης νερού. Ειδικότερα για τις Μαρίνες σχετική Οδηγία της  Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθιστά υποχρεωτική την εγκατάσταση Δικτύων Κενού, για την απορρόφηση των λυμάτων των ελλιμενιζόμενων σκαφών
 • Σιδηροδρομικοί Σταθμοί, Αεροπλάνα, Πλοία χρησιμοποιούν επίσης το κενό για χρήση σε τουαλέτες.
 • Η χρήση τουαλέτας κενού στα Σπίτια έχει αναπτυχθεί,  επίσης, σε πολλές χώρες, τα τελευταία χρόνια
Πλεονεκτήματα στη φάση Κατασκευής
 • Το κενό καθιστά εφικτή την κατασκευή δικτύου λυμάτων σε περιπτώσεις στις οποίες η βαρύτητα δεν μπορεί πρακτικά να εφαρμοσθεί για λόγους οικονομικούς ή Τεχνικούς.
 • Οι αγωγοί Κενού εγκαθίστανται σε μικρό βάθος (μέχρι 120cm). Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για πλατιά, βαθιά χαντάκια, και ελαττώνει το κόστος εκσκαφής και περιβαλλοντικής όχλησης.
 • Χρησιμοποιούνται συνήθως μικρές διατομές αγωγών (πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες των βαρυτικών δικτύων, συνεπώς το κόστος κατασκευής είναι σημαντικά μικρότερο).
 • Δεν υπάρχουν φρεάτια λυμάτων, όπως στα συστήματα βαρύτητας.
 • Οι αλλαγές στο πεδίο γίνονται εύκολα. Όταν συναντώνται εμπόδια τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί προηγουμένως οι αγωγοί Κενού μπορούν, στις περισσότερες περιπτώσεις να οδηγηθούν γύρω τους.
 • Αφού δεν υπάρχει εκροή νερού από τους αγωγούς κενού προς τα έξω, οι αγωγοί Κενού μπορούν να εγκατασταθούν στο ίδιο χαντάκι με τους αγωγούς νερού ή σε σχετικά μικρή υψομετρική διαφορά από αυτούς.
 • Δεν χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια στο φρεάτιο της Βαλβίδας.
 • Η ανηφορική μεταφορά λυμάτων είναι εφικτή μέσα σε όρια (μέγιστη επιτρεπτή ανύψωση περίπου 4.5μ).
 • Τα βάθη των αγωγών μπορούν να είναι τα ελάχιστα δυνατά χρησιμοποιώντας  μηκοτομές ειδικού σχεδιασμού.
 • Ο χρόνος κατασκευής του έργου μειώνεται δραστικά διότι τα πλάτη και τα βάθη των χαντακιών είναι τα ελάχιστα.
 • Πλεονεκτήματα στη φάση Λειτουργίας
 • Επιτυγχάνονται μεγάλες ταχύτητες ροής των λυμάτων, ελαττώνοντας έτσι τον κίνδυνο εμφράξεως των αγωγών
 • Η επισκευή ενός συστήματος Κενού περιορίζει τα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό συντήρησης, δεδομένου ότι αυτό παύει να εκτίθεται σε επικίνδυνα αέρια λυμάτων , συγκεντρωμένα μέσα στα φρεάτια.
 • Οι διαρροές σε αγωγούς βαρύτητας μπορεί να μείνουν αφανείς για  αρκετό καιρό, προκαλώντας μόλυνση του εδάφους. Αντίθετα, σπασίματα σε αγωγούς Κενού θα εντοπιστούν πολύ γρήγορα στα όργανα ελέγχου του αντλιοστασίου.
 • Μια έμφραξη σε ένα κύριο αγωγό βαρύτητας μπορεί να προκαλέσει επιστροφή λυμάτων σε ένα αριθμό κατοικιών. Η Βαλβίδα Κενού απομονώνει κάθε σπίτι από τον κύριο αγωγό και προστατεύει από επιστροφές.
 • Απαιτείται μόνο μια πηγή ρεύματος, στο Αντλιοστάσιο Κενού.
 • Επειδή η εισροή νερού από το έδαφος δεν είναι εφικτή,  το μέγεθος και το κόστος της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού μειώνεται.
 • Το μίγμα αέρα / λυμάτων μπαίνει στους αγωγούς με μεγάλη ταχύτητα, και ο αέρας παρέχει μια προ-επεξεργασία στα λύματα μέσα στους αγωγούς, πριν αυτά περάσουν στον τελικό αποδέκτη.